1698 års prickebok och brevmängder på 1600-talet

Vi vet inte så mycket om mängden post under 1600-talet. Det enda bevarade exemplaret av de journaler som under en lång följd av år fördes vid Stockholms postkontor, för kontroll av portointäkterna, är en journal från Stockholms postkontor 1698. ”1698 års prickebok”.

 

Postkontoret i Stockholm var landets största och svarade för ungefär en tredjedel av den totala mängd porto som kom in till postkassan.

 

Man kan i prickeboken se att det från Stockholm skickades 184 brev till Tierp, 468 till Umeå, 2 724 till Gävle samt 1 141 till Narva. Sammanlagt sändes drygt 120 000 brev från postkontoret under 1698.

 

Omräknat betyder det att antalet försändelser som posten i Sverige skickade under 1698 skulle uppgå till cirka 360 000. Siffran är en grov generalisering. Baserat på de fåtaliga uppgifter som finns bevarade har historiker kommit till slutsatsen att antalet försändelser ökade brant fram till sekelskiftet, för att sedan minska till och med 1710. Därefter ökar postmängden långsamt.

 

Idag finns 1698 år prickebok hos Riksarkivet. Detta är en digitaliserad version.