Att emigrera eller inte

Att emigrera eller inte

För precis 100 år sedan gick Erik Lundberg omkring hemma på Vendelsö och funderade på om han skulle emigrera till Amerika eller inte. Han hade en bror och en morbror som redan hade åkt över. Erik får tre stycken brev från tre olika emigranter som ger sin bild av hur det är att emigrera. Gustav Anselmi, som varit i Amerika i nästan 10 år, skriver så här:

St. Paul Minnesota d 26/3 -16

Herr Erik Lundberg.

Som jag kan förstå af Edert bref af den 20/2 är Eder afsigt att resa till Amerika, och vill att jag skall lämna Eder upplysningar om vad utsigt Ni kan ha att slå Eder fram här. Jag vill med nöja ge Er de upplysningar jag kan och då de äro grundade på egen erfarenhet böra de vara af fördel för Er, hälst som jag är fullkomligt opartisk, och ju ej har något som helst intresse af om Ni kommer hit eller ej, annat än möjligen det af att bistå en landsman. Jag vill då först framhålla att jag kan varken tillråda eller afråda Eder att resa hit, det är en sak Ni måste sjelf afgöra. Om ni kommer att lyckas eller ej är beroende helt och hållet på Eders sjelf, men en sak är säker, den som är frisk, arbetsför, kan ett yrke och har vilja att slå sig igenom har all utsigt i verlden att lyckas, för den som vill och kan arbeta och sköter sig, behöfver ej vara utan arbete, det är min erfarenhet. Misslyckade individer finnas här lika väl som öfver allt i verlden. Jag vill ogärna göra jemförelsen mellan förhållandena här och i Sverge, helst som under min snart tio åriga bortvaro helt säkert mycket har förändrats. Jag vill ändast framhålla förhållandena sådana som jag ser dem här.

Byggnadsnickare betalas här med 45 till 50 cent (1 dollar=100 cent=3.70.) pr timma, 8 a 9 timmars dag eller mellan 80 till 100 dollars inkomst i månaden. Hyra, ved cål coal och lyse kostar, för en familj på sex, mellan 15 och 25 dollars i månaden. Min familj på sex kostar 35 dollars i månaden i hushållspengar inbegripet barnens kläder – man kan leva på mindre och man kan förstöra mer. Kläder och skodon är ej dyrare här än annorstädes. Nu kan Ni dömma sjelf – Men – Ni får ej beräkna att dessa förhållanden stå färdiga för Eder samma dag Ni kommer hit, hur skicklig Ni än må vara i Edert yrke i Sverige, här är förhållandena annorlunda, språket, verktyg, arbetsmetoder, lefnadsförhållanden, allt är annorlunda – Nykomlingen måste här börja om från början. Han måste först lära språket, så han kan förstå en order, veta namnet på verktyg och material. Hur länge det tar? Somliga lär sig på 6 månader till ett år tillräckligt för att kunna arbeta tillräckligt i sitt yrke. Och få full betalning, andra lära sig aldrig. Här finnes svenska byggmästare med svenska förmän, men språket är engelskan, glöm inte det, och den som inte förstår hvad han blir tillsagd har liten utsigt – tills han förstår – Men arbete finnes alltid för den som vill ta i med hvad som helst, äfven om han inte kan språket, den lägsta betalning för icke yrkeskunnig eller språkkunnig för närvarande är, så vidt jag vet  1.45 a 2 dollar om dagen. Här finnes aftonskolor för nykomlingar där man fritt får lära språket, äfvensom de bästa yrkesskolor. I aftonskolor för nykomlingar kan man få se alla åldrar och nationer representerade från 15 år till 60 år och äldre – En sak vill jag framhålla – Den som kommer hit, bör göra så, ej allenast för att söka en bättre utkomst utan för att leva ett mera xxxx lyckligt lif och de som från börgan beslutar sig för att adoptera sitt nya fosterland, lära sig landets språk och sedan bli amerikansk medborgare och fullgöra sina medborgerliga plikter, har de största utsigter att lyckas. Emigranten måste alltid bereda sig på att hundår , längre eller kortare, beroende på på individen. För den som har bekanta att vända sig till är det ju betydligt lättare, då han ju alltid kan dra fördel af deras erfarenhet som gått igenom ekluten. Men i eklutsbaljan komma alla först som komma hit, somliga komma ut renare, andra smutsigare än de kommo in men förändrade bli alla –  om Ni beslutar Eder för att komma hit vill jag med nöje ta emot Eder vid hitkomsten och bistå eder med råd och dåd, men vilja och handlingskraft måste Ni sjelf bestå.

En sak är viss om Ni sjelf ej skulle lyckas samla någon förmögenhet, en lycklig och oberoende existens står öppen för en och hvar som vill och kan arbeta, och edra barn har absolut större möjligheter här än någon annan stans jag vet af. Låt mig nu veta om Ni besluten Eder för att komma hit och jag vill sända Eder närmare förhållnings upplysningar om hur Ni bör gå till väga samt bref till myndigheterna i New-York som vill underlätta Eder landstigning och så att Ni kommer säkert till bestämmelseorten.

Var god och hälsa min mor och Söderström.

Vänligen

Gustav Anselmi