När Linné fick skäll

Under tiden 1738-1741 arbetade Carl von Linné (1707-1778) som läkare i Gamla stan. Linné använde sig då av stadens enda postkontor, som låg på Lilla Nygatan 6. Han sände sina tjänstebrev som fribrev och behövde därför inte betala porto. Fribrevsrätt tilldelades institutioner som kunde sägas tjäna statens intressen. Dit hörde Vetenskapssocieteten i Uppsala som Linné var knuten till, Läkaresällskapet och senare Kungl. Vetenskapsakademien i Stockholm. Missbruk förekom dockInga privata hälsningar fick medfölja brev som skulle befordras som fribrev. 

 

Vid ett tillfälle fick Linné en anmärkning överpostdirektör Leonhard Klinckowström (1685-1759)som även bodde på Lilla Nygatan 6eftersom huset rymde en bostad åt överpostdirektören. Linné hade nämligen skickat en hälsning i brevet till sin nära vän och läkarkollega Abraham Bäck (1713-1795). Bäck lyckades tala Klinckowström till rätta och Linné lovade att aldrig mer skicka privata hälsningar som fribrev. 

 

Brevmängden ökade kraftigt under frihetstiden på 1700-talet. Carl von Linné ägnade en stor del av sin arbetstid åt att korrespondera. Han underhöll viktiga kontakter över hela världen med hjälp av sin globala brevväxling. Han var i stora delar beroende av postgången.